ดูหนังออนไลน์

กุสแคนาดาลงเสื้อกั๊กฟรี st4125 jm SIZE CANADA GOOSE

สินค้าที่นี่คือเกรด B
เอส เช่นเดียวกับที่ไม่ได้ใช้หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
A สินค้าที่สวยงามไม่สกปรกและเสียหาย
บี มีความรู้สึกของการใช้อย่างไรก็ตามความเสียหายน้อยกว่าดีคุณภาพ
ซี สามารถมองเห็นสิ่งสกปรกและความเสียหายได้แต่สามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
ดี สิ่งสกปรกหลุมจุดสีฯลฯที่โดดเด่นมากใช้แปล
เจ สินค้ารีไซเคิลขยะหรือวัสดุหรือชิ้นส่วน